500 pytań z fizyki

Ogólny
234
1. Która z podanych jednostek nie jest jednostką podstawową układu SI?
Wybierz jedną odpowiedź
niuton
amper
kelwin
kandela
nie wiem

2. Po dwóch równoległych torach kolejowych jadą w przeciwne strony dwa pociągi: jeden z prędkością 60 km/h, a drugi z prędkością 40 km/h. Prędkość pociągów wzgledem siebie ma wartość:
Wybierz jedną odpowiedź
100 km/h przy zbliżaniu się, a 20 km/h przy oddalaniu
100 km/h zarówno przy zbliżaniu się, jak i przy oddalaniu
20 km/h przy zbliżaniu się, a 100 km/h przy oddalaniu
50 km/h zarówno przy zbliżaniu się, jak i przy oddalaniu
nie wiem

3. Łódź płynie rzeką z miejscowości A do B i z powrotem. Prędkość łodzi względem wody wynosi 5 m/s, a prędkość wody względem brzegów wynosi 4 m/s. Średnia prędkość ruchu łodzi na trasie ABA miała wartość:
Wybierz jedną odpowiedź
1,8 m/s
5 m/s
4,5 m/s
zależy nie tylko od wartości prędkości łodzi i wody, ale równiż od odległości między miejscowościami
nie wiem

4. Spadochroniarz opada na ziemią z prędkością V1= 4 m/s bez wiatru. Z jaką prędkością V będzie się poruszał przy poziomym wietrze,którego prędkość V2 = 3 m/s?
Wybierz jedną odpowiedź
5 m/s
7 m/s
1 m/s
3,5 m/s
nie wiem

5. Pasażer pociągu poruszającego się z prędkością V=10 m/s widzi w ciągu t=3 s wymijany pociąg o długości l=75 m. Jaką wartość ma prędkość wymijanego pociągu?
Wybierz jedną odpowiedź
30 m/s
15 m/s
25 m/s
35 m/s
nie wiem

6. Jeżeli cząsteczka o masie m początkowo spoczywająca zaczęła się poruszać i jej prędkość dąży do prędkości światła w próżni c, to pęd cząstki:
Wybierz jedną odpowiedź
dąży do wartości mc^2
maleje do zera
rośnie do nieskończoności
dąży do mc (m=const)
nie wiem

7. Jeżeli energia kinetyczna poruszającej się cząstki jest dwa razy większa od jej energii spoczynkowej to możemy wnioskować, że jej prędkość wynosi: (c- prędkość światła w próżni)
Wybierz jedną odpowiedź
2c
(2 pierw 2) / 3 c
1 / pierw 2 c
pierw 3 / 2 c
nie wiem

8. W akceleratorze dwie cząstki przybliżają się do siebie, poruszając się po tej samej linii prostej. Jeżeli każda z cząstek ma prędkość 0,8 c względem ścian akceleratora, to jaka wartość ich prędkości względnej v?
Wybierz jedną odpowiedź
0,8 c < v < c
v = 1,6 c
v = c
c < V < 1,6 c
nie wiem

9. Cząstka, której czas życia w jej układzie własnym wynosi 1 s, porusza się względem obserwatora z prędkości v = 2c/3 (c - prędkość światła w próżni). Jaki czas życia t zmierzy obserwatora dla cząstki?
Wybierz jedną odpowiedź
t = 1 s
t >1 s
t < 1 s
konkretna wartość t zależy jeszcze, poza prędkością v, także od masy cząstki
nie wiem

10. Kolarz przebywa pierwsze 26 km w czasie 1 godziny, a następne 42 km w czasie 3 godz. Średnia prędkość kolarza wynosiła:
Wybierz jedną odpowiedź
20 km/h
18 km/h
17 km/h
19 km/h
nie wiem

11. Na podstawie przedstawionego wykresu można powiedzieć, że średnia prędkość w tym ruchu wynosi:
Wybierz jedną odpowiedź
3/2 m/s
4/5 m/s
5/4 m/s
3/4 m/s
nie wiem

12. Zależność prędkości od czasu w pierwszej i drugiej minucie ruchu przedstawiono na poniższym wykresie. Prędkość średnia w czasie dwóch pierwszych minut ruchu wynosi:
Wybierz jedną odpowiedź
45 m/min
30 m/min
35 m/min
40 m/min
nie wiem

13. W pierwszej sekundzie ruchu ciało przebyło drogę 1 m. W drugiej sekundzie 2 m, a w trzeciej 3m. Jakim ruchem poruszało się ciało w czasie tych trzech sekund?
Wybierz jedną odpowiedź
jednostajnie przyspieszonym
jednostajnym
zmiennym
jednostajnie zmiennym
nie wiem

14. Ciało poruszające się po linii prostej ruchem jednostajnie przyspieszonym (V0=0) przebywa w pierwszej sekundzie ruchu drogę 1m. Droga przebyta w drugiej sekundzie ruchu wynosi:
Wybierz jedną odpowiedź
4 m
1 m
3 m
2 m
nie wiem

15. Ciało porusza się ruchem jednostajnie przyśpieszonym w którym a = 2 m/s^2, V0 = 0. W której kolejnej sekundzie licząc od rozpoczęcia ruchu przebywa ono drogę 5m?
Wybierz jedną odpowiedź
w drugiej sekundzie ruchu
w trzeciej sekundzie ruchu
w czwartej sekundzie ruchu
w żadnej sekundzie nie może przebyć 5 m
nie wiem

16. Zależność prędkości od czasu przedstawiono na poniższym wykresie. W czasie trzech sekund ruchu ciało przebywa drogę:
Wybierz jedną odpowiedź
3 m
4,5 m
5 m
6 m
nie wiem

17. Z przedstawionego wykresu prędkości v jako funkcji czasu t wynika, że droga przebyta w czasie 3 sekund wynosi:
Wybierz jedną odpowiedź
2 m
6 m
3 m
zero
nie wiem

18. Ciało poruszające się ruchem jednostajnie przyspieszonym (V0=0) przebywa w drugiej kolejnej sekundzie od rozpoczęcia ruchu drogę 3 m. Przyspieszenie w tym ruchu wynosi:
Wybierz jedną odpowiedź
4 m/s^2
2 m/s^2
1 m/s^2
1,5 m/s^2
nie wiem

19. Przyspieszenie pojazdu poruszającego się po prostej wynosi 1,2 m/s^2. Ile wynosiła średnia prędkość pojazdu w ciągu pierwszych trzech sekund? (V0 = 0)
Wybierz jedną odpowiedź
0,6 m/s
1,8 m/s
3,6 m/s
2,1 m/s
nie wiem

20. Punkt poruszał się po prostej w tym samym kierunku. na rysunku przedstawiono zależność przebytej drogi s (w metrach) od czasu t (w sekundach). Posługując się tym wykresem, możemy wnioskować, że maksymalna prędkość w tym ruchu wynosiła około:
Wybierz jedną odpowiedź
1 m/s
0,2 m/s
0,5 m/s
0,66 m/s
nie wiem

21. Na rysunku przedstawiono zależność prędkości v od czasu t dla dwóch punktów materialnych (prosta 1 dla punktu pierwszego, prosta 2 dla punktu drugiego). Drogi przebyte przez punkty w czasie T:
Wybierz jedną odpowiedź
są różne, przy czym droga przebyta przez punkt pierwszy jest trzy razy dłuższa od drogi punktu drugiego
są różne, przy czym droga przebyta przez punkt pierwszy jest dwa razy dłuższa od drogi punktu drugiego
są różne, przy czym droga przebyta przez punkt pierwszy jest cztery razy dłuższa od drogi punktu drugiego
są jednakowe dla obu punktów
nie wiem

22. Która z tych cząstek znajdzie się po dwóch sekundach najdalej od swego początkowego położenia?
Wybierz jedną odpowiedź
cząstka 1
cząstka 4
cząstka 2
cząstka 3
nie wiem

23. Która z tych cząstek porusza się ze stałym niezerowym przyśpieszeniem?
Wybierz jedną odpowiedź
cząstka 4
cząstka 3
cząstka 2
cząstka 1
nie wiem

24. Która cząstka po dwóch sekundach znajdzie się w swoim początkowym położeniu?
Wybierz jedną odpowiedź
cząstka 1
cząstka 3
cząstka 2
cząstka 4
nie wiem

25. Na wykresie przedstawiono zależność przyspieszenia od czasu w pierwszej i drugiej sekundzie ruchu. Jakim ruchem porusza się ciało w czasie pierwszej i drugiej sekundy ruchu? Jaka jest jego prędkość po dwóch sekundach ruchu? (v0 = 0)
Wybierz jedną odpowiedź
w czasie obydwu sekund ciało poruszało się ruchem niejednostajnie przyspieszonym, a prędkość po dwóch sekundach wynosi 2 m/s
w czasie obydwu sekund ciało poruszało się ruchem niejednostajnie przyspieszonym, a prędkość po dwóch sekundach wynosi 3 m/s
w pierwszej sekundzie niejednostajnie przyśpieszonym, w drugiej sekundzie niejednostajnie opóźnionym, prędkość po dwóch sekundach wynosi zero
w pierwszej sekundzie ruchem jednostajnie przyśpieszonym, w drugiej sekundzie jednostajnie opóźnionym, prędkość po dwóch sekundach wynosi zero
nie wiem

26. Na rysunku przedstawiono zależność prędkości punktu poruszającego się po linii prostej od czasu. Posługując się tym wykresem możemy wywnioskować, że zależność przyspieszenia a od czasu t (dla tego punktu) poprawnie przedstawiono na wykresie:
Wybierz jedną odpowiedź
27. Zależność przyspieszenia od czasu przedstawiono na wykresie (v0 = 0). Prędkość końcowa po trzech sekundach w tym ruchu wynosi:
Wybierz jedną odpowiedź
6 m/s
1,5 m/s
3 m/s
zero
nie wiem

28.
Wybierz jedną odpowiedź
29.
Wybierz jedną odpowiedź
30.
Wybierz jedną odpowiedź
31.
Wybierz jedną odpowiedź
32.
Wybierz jedną odpowiedź
33.
Wybierz jedną odpowiedź
34.
Wybierz jedną odpowiedź
35.
Wybierz jedną odpowiedź
36.
Wybierz jedną odpowiedź
37.
Wybierz jedną odpowiedź
38.
Wybierz jedną odpowiedź
39.
Wybierz jedną odpowiedź
40.
Wybierz jedną odpowiedź
41.
Wybierz jedną odpowiedź
42.
Wybierz jedną odpowiedź
43.
Wybierz jedną odpowiedź
44.
Wybierz jedną odpowiedź
45.
Wybierz jedną odpowiedź
46.
Wybierz jedną odpowiedź
47.
Wybierz jedną odpowiedź
48.
Wybierz jedną odpowiedź
49.
Wybierz jedną odpowiedź
50.
Wybierz jedną odpowiedź
51.
Wybierz jedną odpowiedź
52.
Wybierz jedną odpowiedź
53.
Wybierz jedną odpowiedź
54.
Wybierz jedną odpowiedź
55. Zakładamy, że siła potrzebna do holowania barki jest wprost proporcjonalna do prędkości. Jeżeli do holowania barki z prędkością 4 km/h jest potrzebna moc 4 kW, to moc potrzebna do holowania barki z prędkością 12 km/h wynosi:
Wybierz jedną odpowiedź
12 kW
36 kW
24 kW
48 kW
nie wiem

56. Na wykresie przedstawiono zależność od czasu siły działającej na ciało o masie 5 kg poruszającego się po linii prostej. W rezultacie zmiana prędkości tego ciała wynosiła:
Wybierz jedną odpowiedź
1,6 m/s
0,8 m/s
1,2 m/s
0 m/s
nie wiem

57. Rozciągając pewną taśmę kauczukową o x stwierdzono, że siła sprężystości ma wartość F = ax^2 + bx (a i b są stałymi). Minimalna praca potrzebna do rozciągnięcia tej taśmy od x = 0 do x = d wynosi:
Wybierz jedną odpowiedź
(ad^3 / 3) + (bd^2 / 2)
(ax^2 + bx)d
(ad^3 / 4) + (bd^2 / 2)
ad^3 + bd^2
nie wiem

58. Wypadkowa siła działająca na cząstkę jest dana równaniem F= F0e^-kx (gdzie k>0). Jeżeli cząstka ma prędkość równa zeru dla x = 0 , to maksymalna energia kinetyczna, którą cząstka osiągnie poruszając się wzdłuż osi x wynosi:
Wybierz jedną odpowiedź
jest nieskończenie duża
F0 / k
kF0
F0 / e^k
nie wiem

59. Czy układ ciał zachowa swój pęd (całkowity), jeśli będzie nań działać stała siła zewnętrzna?
Wybierz jedną odpowiedź
tak, gdy działa stała siła, to i pęd będzie stały
układ ten nie zachowa swojego pędu
układ ten zachowa swój pęd pod dodatkowym warunkiem, że siła ta nie będzie wykonywać pracy
to, czy pęd układu będzie zachowany, czy też nie, zależy jeszcze od sił wewnętrznych, które mogą występować w tym układzie
nie wiem

60. Z działa o masie 1 tony wystrzelono pocisk o masie 1 kg. Energia kinetyczna odrzutu działa w chwili, gdy pocisk opuszcza lufę z prędkością 400 m/s wynosi:
Wybierz jedną odpowiedź
8000 J
80000 J
80 J
800 J
nie wiem

61. Z działa o masie 1 tony wystrzelono pocisk o masie 1kg. Co można powiedzieć o energiach kinetycznych i pocisku i działa w chwili, gdy pocisk opuszcza lufę?
Wybierz jedną odpowiedź
energia kinetyczna pocisku i działa są jednakowe, natomiast pędy pocisku i działa będą różne co do wartości i co do kierunku
energia kinetyczna pocisku i działa będą jednakowe
prędkości działa i pocisku w chwili wystrzału są odwrotnie proporcjonalne do ich mas, więc energia kinetyczna pocisku będzie większa, niż energia kinetyczna działa
energia kinetyczna pocisku będzie mniejsza niż działa, bo masa pocisku jest znacznie mniejsza niż mama działa
nie wiem

62. Kula o masie m uderza nieruchomą kulę o masie M i pozostaje w niej. Jaka część energii kinetycznej kuli zamieni się w energie wewnętrzną (zakładamy zderzenie idealne niesprężyste)?
Wybierz jedną odpowiedź
1- ( (m^2) / (M + m)^2)
M / (M + m)
m / M
m / (M + m)
nie wiem

63. Jak wskazuje rysunek, kula bilardowa 1 uderza centralnie w identyczną, lecz spoczywającą kulę 2. Jeżeli uderzenie jest doskonale sprężyste, to:
Wybierz jedną odpowiedź
kula 1 odbije się do tyłu od kuli 2, która zacznie się poruszać do przodu
kula 1 odbije Siudo tyłu od kuli 2, która pozostanie nieruchoma
kula 1 zatrzyma się, a kula 2 zacznie się poruszać z prędkością V
obie kule będą się poruszać do przodu z jednakową prędkością V / 2 każda
nie wiem

64. W trakcie centralnego (czołowego) zderzenia dwóch doskonale niesprężystych kul, energia kinetyczna zmienia się całkowicie w ich energię wewnętrzną, jeśli mają:
Wybierz jedną odpowiedź
jednakowe energie kinetyczne i prędkości
jednakowe masy i przeciwnie zwrócone pędy
równe i zgodnie zwrócone pędy
równe i przeciwnie zwrócone pędy, a dowolne energie kinetyczne
nie wiem

65. W zderzeniu niesprężystym układu ciał jest:
Wybierz jedną odpowiedź
zachowany pęd całkowity i energia kinetyczna układu
nie zachowany pęd całkowity , a energia kinetyczna układu zachowana
zachowany pęd całkowity i zachowana energia całkowita układu
nie zachowany pęd całkowity i nie zachowana energia kinetyczna układu
nie wiem

66. Wózek o masie 2m poruszający się z prędkością V zderza się ze spoczywającym wózkiem o masie 3m. Wózki te łączą się razem i poruszają się dalej z prędkością:
Wybierz jedną odpowiedź
3/5 V
3/2 V
2/3 V
2/5 V
nie wiem

67. Człowiek o masie 50 kg biegnący z prędkością 5 m/s skoczył na wózek spoczywający o masie 150 kg. Jaką prędkość będzie miał wózek z człowiekiem (tarcie pomijamy)?
Wybierz jedną odpowiedź
1,5 m/s
1,25 m/s
2 m/s
1,75 m/s
nie wiem

68. Które z wykresów dotyczą ruchu harmonicznego? (x – wychylenie, a – przyspieszenie, A – amplituda, t – czas)
Wybierz jedną odpowiedź
tylko 1 i 2
tylko 1 i 4
tylko 3 i 4
tylko 2 i 3
nie wiem

69. Jeżeli moduł wychylenia punktu materialnego, poruszającego się ruchem harmonicznym, zmniejsza się to:
Wybierz jedną odpowiedź
moduł jego prędkości maleje, a moduł przyspieszania wzrasta
moduł jego prędkości wzrasta, a moduł przyspieszania może wzrastać
moduł jego prędkości wzrasta, a moduł przyspieszania maleje
moduł jego prędkości i przyspieszenia rosną
nie wiem

70. W ruchu harmonicznym o równaniu x = 2 cos 0,4pi t okres drgań (czas t jest wyrażony w sekundach) wynosi:

Wybierz jedną odpowiedź
0,8 pi s
0,8 s
5 s
0,4 s
nie wiem

71. Maksymalne przyspieszenie punktu drgającego według równania x = 4 sin (pi/2) t (w którym amplitudę wyrażono w centymetrach, a czas w sekundach) wynosi:
Wybierz jedną odpowiedź
0,5^2 cm / s^2
pi^2 cm / s^2
4pi^2 cm / s^2
2pi^2 cm / s^2
nie wiem

72. Amplituda drgań harmonicznych jest równa 5 cm, okres zaś 1s. Maksymalna prędkość drgającego punktu wynosi:
Wybierz jedną odpowiedź
0,1 m/s
0,05 m/s
0,314 m/s
3,14 m/s
nie wiem

73. Punkt materialny porusza się ruchem harmonijnym, przy czym okres drgań wynosi 3,14 s, amplituda 1 m. W chwili przechodzenia przez położenie równowagi jego prędkość wynosi:
Wybierz jedną odpowiedź
1 m/s
4 m/s
2 m/s
0,5 m/s
nie wiem

74. Które z niżej podanych wielkości charakteryzujących ruch harmoniczny osiągają równocześnie maksymalne wartości bezwzględne?
Wybierz jedną odpowiedź
wychylenie z położenia równowagi prędkość i siła
wychylenie z położenia równowagi, prędkość i przyspieszenie
wychylenie z położenia równowagi, przyspieszenie i siła
prędkość, przyspieszenie i siła
nie wiem

75. Ciało porusza się ruchem harmonicznym. Przy wychyleniu równym połowie amplitudy energia kinetyczna ciała:
Wybierz jedną odpowiedź
jest dwa razy mniejsza od jego energii potencjalnej
jest trzy razy większa od jego energii potencjalnej
jest równa 3/4 jego energii potencjalnej
jest równa jego energii potencjalnej
nie wiem

76. Ciało o masie m porusza się ruchem harmonicznym opisanym równaniem x = A sin (2pi/T) t. Energia całkowita (tj. suma energii kinetycznej i potencjalnej) tego ciała wynosi:
Wybierz jedną odpowiedź
( m A^2) / ( 2pi^2 T^2)
( 2pi^2 m A^2) / T^2
( 4pi^2 m A^2) / T^2
( m A^2) / ( 4pi^2 T^2)
nie wiem

77. Na którym z wykresów przedstawiono zależność energii całkowitej E od amplitudy A dla oscylatora harmonicznego?
Wybierz jedną odpowiedź
78. Rozciągnięcie nieodkształconej początkowo sprężyny o pewną długość wymaga wykonania określonej pracy. Dodatkowe wydłużenie tej sprężyny (przy założeniu idealnej sprężystości) o tę samą długość wymaga wykonania:
Wybierz jedną odpowiedź
dwa razy mniejszej pracy
takiej samej pracy
trzy razy większej pracy
dwa razy większej pracy
nie wiem

79. Na rysunku przedstawiono zależność siły F potrzebnej do ściśnięcia sprężyny od odkształcenia sprężyny x. Praca wykonana przy ściśnięciu sprężyny o 3 cm wynosi:
Wybierz jedną odpowiedź
4,5 J
0,045 J
0,09 J
0,9 J
nie wiem

80. Jeżeli dwie takie sprężyny połączymy, tak jak na rysunku i działamy siłą zwiększającą się do F, to odkształcenie układu wynosi:
Wybierz jedną odpowiedź
3 cm
6 cm
8 cm
12 cm
nie wiem

81. Praca wykonana przy rozciąganiu takiego układu sprężyn siłą zwiększającą się do F jest:
Wybierz jedną odpowiedź
taka sama jak w przypadku rozciągania jednej sprężyny
dwa razy mniejsza niż w przypadku rozciągania jednej sprężyny
cztery razy mniejsza niż w przypadku rozciągania jednej sprężyny
dwa razy więsza niż w przypadku rozciągania jednej sprężyny
nie wiem

82. Stalowy drut został rozciągnięty o pewną małą długość x. Jakie musimy mieć jeszcze dane wielkości, aby obliczyć energią potencjalną sprężystości drutu?
Wybierz jedną odpowiedź
siłę, długość, przekrój i moduł sprężystości
siłę potrzebną do odkształcenia drutu o x i długość drutu
tylko siłę potrzebną do odkształcenia drutu o x
tylko moduł sprężystości i przekrój
nie wiem

83. Jaką siłą F należy rozciągnąć drut o przekroju S, aby jego długość nie uległa zmianie przy oziębieniu go o delta T ( n - moduł Younga, alfa - liniowy współczynnik rozszerzalności)?
Wybierz jedną odpowiedź
F = ( n / alfa ) S delta T
F = alfa n S delta T
F = ( alfa / n ) S delta T
F = ( alfa n / S ) delta T
nie wiem

84. Na obu końcach wagi sprężynowej, pokazanej na rysunku zawieszono dwa ciężarki o masie 1 kg. Na podziałce wagi odczytamy:
Wybierz jedną odpowiedź
około 4,9 N
około 9,8 N
około 0 N
około 19,6 N
nie wiem

85. Energia potencjalna ciała jest dana wzorem Ep = -mgx + 1/2 kx^2. Siła działająca na to ciało w pozycji x jest dana wzorem:
Wybierz jedną odpowiedź
- ( mgx^2 / 2 ) + ( kx^3 / 6 )
- mg + kx
mg - kx
( mgx^2 / 2) - ( kx^3 / 6 )
nie wiem

86. Klocek, którego masę pomijamy przyczepiony do sprężyny (patrz rysunek) porusza się ruchem harmonicznym bez tarcia. Energia potencjalna tego układu jest równa zeru w położeniu równowagi, a maksymalna jej wartość wynosi 50J. Jeżeli wychylenie tego klocka z położenia równowagi wynosi 1/2 A (A - amplituda), to jego energia kinetyczna w tej chwili wynosi:
Wybierz jedną odpowiedź
25 J
0 J
37,5 J
12,5 J
nie wiem

87. Zależność energii potencjalnej Ep od czasu t w ruchu harmonicznym przedstawiono na wykresie:
Wybierz jedną odpowiedź
88. W ruchu wahadła nietłumionego

1. całkowita energia mechaniczna jest stała

2.energia kinetyczna w punkcie zawracania jest równa energii kinetycznej w punkcie zerowym (przechodzenie przez położenie równowagi)

3. w każdej chwili energia kinetyczna jest równa energii potencjalnej

4. energia potencjalna w punkcie zwracania jest równa energii kinetycznej w punkcie przechodzenia przez położenie równowagi

Które z powyższych wypowiedzi są poprawne:

Wybierz jedną odpowiedź
tylko 1 i 3
wszystkie 1, 2, 3 i 4
tylko 1 i 4
tylko 3 i 4
nie wiem

89. Okres drgań wahadła utworzonego z cienkiej obręczy o promieniu R i masie m zawieszonej na ostrzu, jak na rysunku obok wynosi:
Wybierz jedną odpowiedź
4pi ( pierw ( R / g ) )
2pi ( pierw ( R / 2g ) )
2pi ( pierw ( 2R / g ) )
2pi ( pierw ( R / g ) )
nie wiem

90. Masa wahadła matematycznego wzrosła dwukrotnie, a jego długość zmalała czterokrotnie. Okres drgań wahadła:
Wybierz jedną odpowiedź
zwiększył się dwukrotnie
nie uległ zmianie
zmniejszył się dwukrotnie
zmniejszył się czterokrotnie
nie wiem

91. Jeżeli długość wahadła zwiększymy dwukrotnie, to okres jego wahań:
Wybierz jedną odpowiedź
wzrośnie 4 razy
wzrośnie (pierwiastek z 2) razy
wzrośnie dwukrotnie
zmaleje dwukrotnie
nie wiem

92. Zależność okresu drgań wahadła matematycznego T od jego długości l poprawnie przedstawiono na wykresie:
Wybierz jedną odpowiedź
93. Na ciało o masie 1 kg, pozostające w chwili początkowej w spoczynku na poziomej płaszczyźnie działa równolegle do płaszczyzny siła 2 N. Współczynnik tarcia wynosi 0,1. Praca wykonana przez siłę wypadkową na drodze 1 m wynosi:

Wybierz jedną odpowiedź
2,98 J
1,02 J
0,2 J
2 J
nie wiem

94. Łyżwiarz poruszający się początkowo z prędkością 10 m/s przebywa z rozpędu do chwili zatrzymania się drogę 20 m. Współczynnik tarcia wynosi (przyjmując g = 10 m/s^2):

Wybierz jedną odpowiedź
0,75
0,25
0,5
0,125
nie wiem

95. Możemy wnioskować, że współczynnik tarcia statycznego linki o stół wynosi:
Wybierz jedną odpowiedź
1/4
3
4
1/3
nie wiem

96. Ruch zsuwającej się ze stołu linki jest ruchem:
Wybierz jedną odpowiedź
jednostajnie przyspieszonym, przy czym a = g
niejednostajnie przyspieszonym
jednostajnie przyspieszonym
jednostajnym
nie wiem

97. Samochód o masie m, poruszający się z prędkością v, może (na poziomej drodze) przejechać bez poślizgu zakręt o promieniu r ( f - współczynnik tarcia statycznego), jeżeli:
Wybierz jedną odpowiedź
(mv^2 / r) f < (mv^2 / 2)
(mv^2 / r) < mgf
(mv^2 / r) > mgf
(mv^2 / 2) > mgf
nie wiem

98. Na brzegu obracającej się tarczy leży kostka. Przy jakiej najmniejszej liczbie n obrotów na sekundę kostka spadnie z tarczy? ( f- współczynnik tarcia, d - średnica tarczy, g - przyspieszenie ziemskie)
Wybierz jedną odpowiedź
n = ( 1/pi ) pierw ( gf / 2d )
n = ( 1/pi ) pierw ( gf / d )
n = pierw ( gf / 2d )
n = pierw ( gf / d )
nie wiem

99. Kulka o masie m jest przyczepiona na końcu sznurka o długości R i wiruje w płaszczyźnie pionowej po okręgu tak, że w górnym położeniu nitka nie jest napięta. Prędkość tej kulki w chwili, gdy jest ona w dolnym położeniu wynosi:
Wybierz jedną odpowiedź
pierw ( gR / m )
pierw ( gR )
pierw ( 4gR )
pierw ( 5gR )
nie wiem

100. Układ przedstawiony na rysunku (masy bloczków i tarcie pomijamy) pozostaje w równowadze, jeżeli:
Wybierz jedną odpowiedź
Q = P/3
Q = P/2
Q = P
Q = 2P
nie wiem

101. Jakiej minimalnej siły przyłożonej jak na rysunku należy użyć, aby podnieść ciężar Q za pomocą nieważkiego bloczka? Linka nie ślizga się po bloczku.
Wybierz jedną odpowiedź
wynik zależy od promienia bloczka
F = Q cos alfa
F = Q
F = Q sin alfa
nie wiem

102. Ciało o znanym ciężarze jest wciągane bez tarcia po równi pochyłej (jak pokazano na rysunku) ruchem jednostajnym. Którą wielkość wystarczy jeszcze znać, aby obliczyć pracę wykonaną przy wciąganiu ciała wzdłuż równi?
Wybierz jedną odpowiedź
długość równi pochyłej
wysokość, na jaką wciągamy ciało
siłę, którą wciągamy ciało na równię
kąt nachylenia równi pochyłej alfa
nie wiem

103. Klocek K zsuwa się bez tarcia z równi pochyłej. W chwili początkowej: v = 0, x = 0, y = 0 (rysunek obok). Na którym z wykresów najlepiej przedstawiono zależność vx (x-owej składowej prędkości klocka K) od czasu t?
Wybierz jedną odpowiedź
104. Na którym z wykresów najlepeij przedstawiono zalezność składowej x położenia klocka K (patrz rysunek) od czasu t?
Wybierz jedną odpowiedź
105. Ciało, spadając swobodnie z pewnej wysokości, uzyskuje prędkość końcową v1, zsuwając się zaś z tej samej wysokości po równi pochyłej o kącie nachylenia (alfa), uzyskuje prędkość końcową v2. Przy pominięciu tarcia i oporu powietrza mamy:
Wybierz jedną odpowiedź
v2 > v1
v2 = v1 cos
v2 = v1
v2 = v1 sin
nie wiem

106. Dane są dwie równie pochyłe o jednakowych wysokościach i różnych kątach nachylenia. Co można powiedzieć o prędkościach końcowych ciał zsuwających się bez tarcia z tych równi i o czasach zsuwania się?
Wybierz jedną odpowiedź
zarówno prędkości końcowe, jak i czasy zsuwania się będą jednakowe
czas zsuwania się ciała z równi o mniejszym kącie nachylenia będzie dłuższy, a prędkości końcowe będą jednakowe.
czas zsuwania się ciała z równi o mniejszym kącie nachylenia będzie dłuższy, a prędkości końcowe będą jednakowe tylko wtedy, gdy masa ciała zsuwającego się z obu równi będzie taka sama
z równi o mniejszym kącie nachylenia ciało będzie się zsuwało dłużej i osiągnie mniejszą prędkość końcową
nie wiem

107. Jeżeli masę nitki i tarcie pominiemy, to w sytuacji przedstawionej na rysunku masa m2 będzie się poruszała z przyspieszeniem zwróconym w górę, jeżeli będzie spełniony warunek:
Wybierz jedną odpowiedź
m2/m1 < tg alfa
m1 > m2
m2/m1 < sin alfa
m1/m2 > sin alfa
nie wiem

108. Jeżeli umieszczony na równi pochyłej klocek pozostaje w spoczynku, to:
Wybierz jedną odpowiedź
równoważą się siły : ciężkości klocka, tarcia i nacisku klocka na równie
siła tarcia jest większa niż składowa jego ciężaru równoległa do równi
równoważą się siły : ciężkości klocka, sprężystości równi i tarcia
siła tarcia równoważy siłę ciężaru klocka
nie wiem

109. Co można powiedzieć o ruchu klocka K względem nieruchomej równi pochyłej przedstawionej na rysunku, jeżeli współczynnik tarcia statycznego wynosi 0,8?
Wybierz jedną odpowiedź
klocek będzie się poruszał w górę równi ruchem jednostajnie przyspieszonym
klocek będzie pozostawał w spoczynku
klocek będzie się zsuwał ruchem jednostajnym
klocek będzie się zsuwał ruchem jednostajnie przyspieszonym
nie wiem

110. Na równi pochyłej leży klocek. Klocek zaczyna się zsuwać z równi przy kącie nachylenia równym 45 stopni. Współczynnik tarcia statycznego w tym przypadku wynosi:

Wybierz jedną odpowiedź
1
pierw2 / 2
0,5
zero
nie wiem

111. Na równi znajduje się ciało o masie m pozostające w spoczynku. Jeżeli zwiększymy nachylenie równi w zakresie od zera do kąta, przy którym ciało zaczyna się zsuwać, to siła tarcia ma wartość (alfa - kąt nachylenia równi, f - współczynnik tarcia statycznego):

1. fmg cos alfa
2. mg cos alfa
3. fmg sin alfa
4. mg sin alfa
Wybierz jedną odpowiedź
tylko 4
tylko 2 i 3
tylko 1 i 4
tylko 1
nie wiem

112. Kulka pozostająca pierwotnie w spoczynku zaczyna się staczać bez poślizgu ze szczytu równi pochyłej. Stosunek jej prędkości kątowej u dołu równi do prędkości kątowej w punkcie C (w połowie drogi) jest równy:
Wybierz jedną odpowiedź
pierw 5/2
pierw 2
pierw 3
2
nie wiem

113. Masa ciała o ciężarze 19,6 N wynosi:Wybierz jedną odpowiedź
okolo 19,6 kG
okolo 19,6 kg
okolo 2 kg
okolo 2 kG
nie wiem

114. Która z podanych niżej jednostek jest jednostką natężenia pola grawitacyjnego?
Wybierz jedną odpowiedź
kG / s^2
m / s^2
kg m^2 / s^2
N / m
nie wiem

115. W miejscowości położonej na szerokości geograficznej 45 stopni wisi na nitce kulka pozostająca w spoczynku względem ścian pokoju. Linia prosta wyznaczona przez nić pokazuje:Wybierz jedną odpowiedź
kierunek działania siły grawitacji, jaka działa między kulką a ziemią
kierunek siły wypadkowej, działającej na kulkę
kierunek działania siły ciężaru kulki
nie wybieram żadnej z trzech pierwszych odpowiedzi (A, B, C), bo wydaje mi się, że wsród nich jest więcej niż jedna poprawna
nie wiem

116. Ziemia przyciąga wzorzec masy siłą 9,81 N. Jaką siłą wzorzec masy przyciąga Ziemię?
Wybierz jedną odpowiedź
wzorzec masy przyciąga Ziemię również siłą 9,81 N
nie ma żadnego związku między tymi siłami
wzorzec masy wcale nie przyciąga Ziemi, to Ziemia go przyciąga, tak jak wszystkie inne ciała
wzorzec masy przyciąga Ziemię siłą tyle razy mniejszą od 9,81 N, ile razy jego masa jest mniejsza od masy Ziemi
nie wiem

117. Odległość początkowa między dwoma punktami materialnymi o masie M i m wynosi r. Wartość pracy potrzebnej do oddalenia ich na odległość nieskończenie dużą jest:
Wybierz jedną odpowiedź
również nieskończenie duża
równa G * Mm/r, gdzie G- stała grawitacji
równa G * Mm / r^2 , gdzie G- stała grawitacji
równa zeru
nie wiem

118. Grawitacyjna energia potencjalna układu dwóch mas (punktów materialnych):Wybierz jedną odpowiedź
zawsze zwiększa się podczas wzrostu wzajemnej odległości tych mas
maleje podczas wzrostu ich wzajemnej odległości, jeżeli przyjmiemy umowę, że energia potencjalna tego układu będzie równa zeru, gdy ciała rozsuniemy na odległość nieskończenie wielką
wzrasta lub maleje, np. jeśli umówimy się, że energia potencjalna tych dwóch punktów materialnych przy wzajemnej odległości równej R0 jest równa zeru, to przy ich odsuwaniu dla r > R0 energia potencjalna układu maleje,a dla r <R0 energia potencjalna wzrasta
zawsze maleje podczas wzrostu wzajemnej odległości tych mas
nie wiem

119. Na jakiej wysokości h nad powierzchnią Ziemi przyspieszenie ziemskie jest cztery razy mniejsze niż tuż przy powierzchni Ziemi (Rz - promień Ziemi)?


Wybierz jedną odpowiedź
h = 2 Rz
h = 4 Rz
h = Rz
h = 1/2 Rz
nie wiem

120. Statek kosmiczny o masie m wraca na Ziemię z wyłączonym silnikiem. Przy zbliżaniu się do Ziemi z odległości R1 do odległości R2 (licząc od środka Ziemi) pozostaje tylko w polu grawitacyjnym Ziemi (M - masa Ziemi, G - stała grawitacji). Wzrost energii kinetycznej statku w tym czasie wynosi:Wybierz jedną odpowiedź
GMm (R1 - R2) / R1^2
GMm (R1 - R2) / (R1^2 * R2^2)
GMm (R1 - R2) / (R1 * R2)
GMm (R1 - R2) / R2^2
nie wiem

121. Dwa ciała o masie m i 5m zbliżają się do siebie na skutek oddziaływania grawitacyjnego (wszystkie inne siły pomijamy). Co można powiedzieć o przyspieszeniu tych ciał (w układzie laboratoryjnym)?


Wybierz jedną odpowiedź
stosunek wartości przyspieszeń ciała A i B zależy od stosunku mas oraz od stosunku kwadratów ich odległości
wartość przyspieszenia ciała A jest 5 razy większa od wartości przyspieszenia ciała B, a ponadto wartość każdego z tych przyspieszeń jest niezmienna w czasie
przyspiesznie chwilowe tych ciał mają takie same wartości, ale przeciwne zwroty, wartości obu przyspieszeń wzrastają z upływem czasu
w każdej chwili wartość przyspieszenia ciała A jest 5 razy większa niż wartość przyspieszenia ciała B
nie wiem

122. Stan nieważkości w rakiecie lecącej na Księżyc pojawi się w chwili gdy:
Wybierz jedną odpowiedź
osiągnie ona drugą prędkość kosmiczną
osiągnie punkt równowagi przyciągania Ziemi i Księżyca
ustanie praca silników
osiągnie ona pierwszą prędkość kosmiczną
nie wiem

123. Prędkości liniowe sztucznych satelitów krążących w pobliżu powierzchni Ziemi są w porównaniu z prędkością liniową jej satelity naturalnego (Księżyca):


Wybierz jedną odpowiedź
mniejsze lub większe, w zależności od masy satelity
mniejsze
większe
takie same
nie wiem

124. W poniższych zdaniach podano informacje dotyczące prędkości liniowych i energii dwóch satelitów Ziemi poruszających się po orbitach kołowych o promieniu r i 2r. Które z tych informacji są prawdziwe?

1. Prędkość satelity bardziej odległego od Ziemi jest większa od prędkości satelity poruszającego się bliżej Ziemi
2. Prędkość satelity bardziej odległego od Ziemi jest mniejsza od prędkości satelity poruszającego się bliżej ziemi
3. Stosunek energii kinetycznej do potencjalnej jest dla obu satelitów taki sam
4. Stosunek energii kinetycznej do potencjalnej jest inny dla każdego satelity
Wybierz jedną odpowiedź
tylko 1 i 4
tylko 1 i 3
tylko 2 i 3
tylko 2 i 4
nie wiem

125. Satelita stacjonarny (który dla obserwatora związanego z Ziemią wydaje się nieruchomy)krąży po orbicie kołowej w płaszczyźnie równika. Jeżeli czas trwania doby ziemskiej wynosi T, masa Ziemi M, stała grawitacji G, a promień Ziemi R, to promień orbity tego satelity:
patrz rysunek!
Wybierz jedną odpowiedź
może mieć dowolną wartość
wynosi pierw ( (GMT^2) / 2piR )
wynosi 3pierw ( (GMT^2) / 2pi )
wynosi 3pierw ( (GMT^2) / 4pi^2 )
nie wiem

126. Dwa satelity Ziemi poruszają się po orbitach kołowych. Pierwszy porusza się po orbicie o promieniu R, a drugi po orbicie o promieniu 2R. Jeżeli czas obiegu pierwszego satelity wynosi T, to czas obiegu drugiego satelity wynosi:


Wybierz jedną odpowiedź
4T
pierw2 T
2 pierw2 T
2T
nie wiem

127. Po orbitach współśrodkowych z Ziemią poruszają się dwa satelity. Promienie ich orbit wynoszą r1 i r2, przy czym r1 < r2. Co można powiedzieć o prędkościach liniowych tych satelitów?Wybierz jedną odpowiedź
większą prędkość ma satelita poruszająca się po orbicie o promieniu r2
prędkości liniowe zależą nie tylko od promieni ich orbit, ale także od mas satelitów
są jednakowe
większą prędkość ma satelita poruszająca się po orbicie o promieniu r1
nie wiem

128. Dwa satelity Ziemi poruszają się po orbitach kołowych. Satelita o masie m1 po orbicie o promieniu R1, a satelita o masie m2 po orbicie o promieniu R2, przy czym R2 = 2R1. Jeżeli energie kinetyczna ruchu postępowego obu satelitów jest taka sama, to możemy wnioskować, że:Wybierz jedną odpowiedź
m2 = 1/4 m1
m2 = 1/2 m1
m2 = 2 m1
m2 = 4 m1
nie wiem

129. Przyśpieszenie grawitacyjne na planecie, której zarówno promień, jak i masa są dwa razy mniejsze od promieni i masy Ziemi jest:


Wybierz jedną odpowiedź
dwa razy mniejsze od przyspieszenia grawitacyjnego na Ziemi
takie samo jak przyspieszenie grawitacyjne na Ziemi
cztery razy większe od przyspieszenia grawitacyjnego na Ziemi
dwa razy większe od przyspieszenia grawitacyjnego na Ziemi
nie wiem

130. Średnia gęstość pewnej planety jest równa gęstości na Ziemi. Jeżeli masa planety jest dwa razy mniejsza od masy Ziemi to przyspieszenie grawitacyjne na planecie jest:Wybierz jedną odpowiedź
takie samo jak przyspieszenie grawitacyjne na Ziemi
mniejsze od przyspieszenia grawitacyjnego na Ziemi
większe lub mniejsze od przyspieszenia na Ziemi, w zależności od stałej grawitacji na tej planecie
większe od przyspieszenia grawitacyjnego na Ziemi
nie wiem

131. Przyśpieszenie grawitacyjne na planecie, której promień i średnia gęstość są dwa razy większe od promienia i średniej gęstości Ziemi, jest:
Wybierz jedną odpowiedź
takie samo jak przyspieszenie grawitacyjne na Ziemi
dwa razy większe od przyspieszenia grawitacyjnego na Ziemi
cztery razy większe od przyspieszenia grawitacyjnego na Ziemi
dwa razy mniejsze od przyspieszenia grawitacyjnego na Ziemi
nie wiem

132. Nić wahadła zawieszonego u sufitu wagonu jest odchylona od pionu o stały kąt w kierunku przeciwnym do wagonu. Jeżeli pojazd poruszał się po torze poziomym, to możemy wnioskować, że jedzie on ruchem:Wybierz jedną odpowiedź
jednostajnie przyspieszonym po linii prostej lub ruchem jednostajnym po okręgu
jednostajnie przyspieszonym po linii prostej
jednostajnie przyspieszonym lub opóźnionym po linii prostej
niejednostajnie przyspieszonym, przy czym przyśpieszenie wzrasta równomiernie
nie wiem

133. W układzie nieinercjalnym poruszającym się ruchem postępowym:


Wybierz jedną odpowiedź
na wszystkie ciała działają siły bezwładności o zwrotach przeciwnych do prędkości układu i o wartościach zależnych od mas tych ciał
na wszystkie ciała działają siły bezwładności o wartościach wprost proporcjonalnych do mas tych ciał
na ciała działają siły bezwładności zależne od ich mas i od ich przyspieszeń względem tego układu nieinercjalnego
na wszystkie ciała działają jednakowe siły bezwładności
nie wiem

134. Winda o masie m zjeżdża do kopalni z przyspieszeniem a = 1/6 g (g - przyspieszenie ziemskie). Naprężenie liny, na której jest zawieszona kabina wynosi:Wybierz jedną odpowiedź
6 mg
5/6 mg
7/6 mg
1/6 mg
nie wiem

135. Wagonik jedzie z przyspieszeniem a. Powierzchnie klocków i ściany wagonika nie są idealnie gładkie. Które z poniższych stwierdzeń są prawdziwe?

1. Klocek o masie m2 może względem wagonu albo poruszać się w dół, albo pozostawać w spoczynku, albo poruszać się w górę (zależy od wartości mas m1 i m2 i współczynnika tarcia oraz od wartości przyspieszenia a.
2. Jeżeli klocki poruszają się względem wagonu, to siła tarcia działa na klocek o masie m1, natomiast nie działa na klocek m2, bo klocek ten nie jest przyciskany do ściany.
3. Jeżeli klocki poruszają się względem wagonu, to na klocek o masie m1 działa siła tarcia o tej samej zawsze (niezależnej od a) wartości, natomiast na klocek m2 również działa siła tarcia, ale o wartości proporcjonalnej do przyspieszenia a.
4. Jeżeli klocek m2 porusza się wzdłuż ściany wagonu z przyspieszeniem względem niej a2, to iloczyn m2a2 jest równy wypadkowej sił: ciężaru tego klocka, bezwładności klocka m1 i tarcia.
Wybierz jedną odpowiedź
tylko 1, 3 i 4
tylko 2 i 4
tylko 1 i 4
tylko 1 i 3
nie wiem

136. Człowiek stojący w windzie na wadze sprężynowej zauważa że waga wskazuje połowę jego ciężaru. Na tej podstawie można wywnioskować, że winda porusza się ruchem:Wybierz jedną odpowiedź
jednostajnie przyspieszonym w górę
jednostajnie opóźnionym w górę lub ruchem jednostajnie przyspieszonym w dół
jednostajnie opóźnionym w dół
jednostajnie przyspieszonym w górę lub ruchem jednostajnie opóźnionym w dół
nie wiem

137. Ciało pływa w cieszy o gęstości 4/5 g/cm^3, zanurzając się do 3/5 swojej objętości. Gęstość ciała wynosi :Wybierz jedną odpowiedź
3/4 g/cm^3
4/5 g/cm^3
12/25 g/cm^3
3/5 g/cm^3
nie wiem

138. Ciężar ciała w powietrzu wynosi 100 N. Jeżeli ciało to zanurzymy w cieszy o ciężarze właściwym 8000 N/m^3, to waży ono 40 N, zatem objętość tego ciała równa się:

Wybierz jedną odpowiedź
7,5 * 10^-2 m^3
7,5 * 10^-3 m^3
5 * 10^-3 m^3
75 cm^3
nie wiem

139. Ciało jednorodne waży w powietrzu 30 N. Ciało to zanurzone całkowicie w wodzie waży 20 N. Jego średnia gęstość wynosi: (g ~ 10 m/s^2)Wybierz jedną odpowiedź
~1500 kg/m^3
~3000 kg/m^3
~2000 kg/m^3
~1000 kg/m^3
nie wiem

140. Przedmiot jednorodny waży w powietrzu 9,81 N. Przedmiot ten zanurzony całkowicie w wodzie destylowanej waży 6,54 N. Objętość jego wynosi:

Wybierz jedną odpowiedź
okolo 3,33 * 10 ^-4 m^3
okolo 3,27 * 10 ^-3 m^3
okolo 6,54 * 10 ^-3 m^3
okolo 6,66 * 10 ^4 m^3
nie wiem

141. Na dwustronnej dźwigni wiszą na nitkach dwie kule o równych masach wykonane z dwóch materiałów o różnych gęstościach d1 < d2,przy czym obie gęstości są większe od gęstości wody dw. W powietrzu dźwignia jest w równowadze. Jeżeli kule wiszące na dźwigni zanurzymy do wody to:
Wybierz jedną odpowiedź
przeważa kula o większej gęstości d2
przeważa kula o mniejszej gęstości d1
równowaga nie zostanie zachwiana
równowaga nie zostanie zachwiana tylko wtedy, gdy stosunek d1/dw = d2/d1
nie wiem

142. Korek zanurzony w wodzie i puszczony swobodnie wypływa na powierzchnię wody, poruszając się za stałym przyspieszeniem (przy pominięciu siły oporu). Jeżeli eksperyment taki przeprowadzimy w kabinie sztucznego satelity Ziemi , to korek:


Wybierz jedną odpowiedź
pozostanie zanurzony w wodzie
wypływa na powierzchnię ruchem jednostajnie przyspieszonym z tą samą wartością przyspieszenia co na Ziemi
wypływa na powierzchnię ruchem jednostajnym
wypływa na powierzchnię ruchem jednostajnie przyspieszonym z większym przyspieszeniem niż na Ziemi
nie wiem

143. Można tak dobrać stężenie roztworu soli, aby wszystkie świeże jajka pływały w roztworze całkowicie zanurzone. Ten przypadek zachodzi wtedy, gdy następujące wielkości dla wszystkich jajek są równe:Wybierz jedną odpowiedź
masy
gęstości
kształty
objętości
nie wiem

144. Podnośnik hydrauliczny jest wyposażony w dwa cylindry o średnicach 1 cm i 5 cm. Aby większy mógł podnieść 100 N mniejszy tłok trzeba nacisnąć siłą:Wybierz jedną odpowiedź
40 N
50 N
20 N
4 N
nie wiem

145. Ciśnienie słupa wody o wysokości 10 cm wynosi w układzie SI około:
Wybierz jedną odpowiedź
98 PA
9,8 Pa
980 Pa
10 ^-1 PA
nie wiem

146. Na dnie szerokiego naczynia znajduje się cienka warstwa rtęci. Jeżeli naczynie z rtęcią znajdzie się w stanie nieważkości to:

Wybierz jedną odpowiedź
rtęć przyjmie kształt płaski bez menisku
rtęć przyjmie kształt prawie kulistej kropli
warstwa rtęci oderwie się od dna bez zmiany kształtu
pozostanie warstwą rtęci, ale menisk będzie bardziej wypukły
nie wiem

147. Ile obrotów na sekundę wykonują koła roweru o średnicy 0.4 m poruszającego się z prędkością 6,28 m/s?Wybierz jedną odpowiedź
1,57 s^-1
25,12 s^-1
5 s^-1
50 s^-1
nie wiem

148. Jeżeli koło zamachowe wykonujące początkowo 12 obrotów na sekundę zatrzymuje się po 6 sekundach, to średnie przyspieszenie kątowe wynosi:Wybierz jedną odpowiedź
- 2 s^-2
- 2 pi s^-2
- 4 s^-2
- 4 pi s^-2
nie wiem

149. Tor zakreślony przez punkt materialny w obwodzie koła, które toczy się bez poślizgu jest cykloidą. Współrzędne toru tego punktu opisują następujące równania:

x = wRt - Rsinwt, y = R- Rcoswt,

gdzie R i w są stałymi, a t - czasem. Wartość przyspieszenia tej cząstki wynosi:


Wybierz jedną odpowiedź
2Rw^2
w^2 / R
Rw^2
2 / Rw^2
nie wiem

150. Na ciało działa para sił (F1 = F2 = F). Moment obrotowy tej pary sił ma wartość (l1 - odległość pomiędzy liniami sił), (l2 - odległość między punktami przyłożenia sił):
Wybierz jedną odpowiedź
F * l1
F * l2
2F * l1
2F *l2
nie wiem

151. Siła wypadkowa działająca na punkt materialny poruszający się ruchem jednostajnym po okręgu jest:Wybierz jedną odpowiedź
różna od zera i styczna do okręgu
różna od zera i skierowana do środka okręgu
równa zeru
różna od zera i skierowana od środka okręgu na zewnątrz
nie wiem

152. Dwa dyski o momentach bezwładności I1 i I2 (przy czym I1 > I2) obracają się tak, że ich energie kinetyczne są równe. Ich prędkości kątowe w1 i w2 oraz momenty pędu L1 i L2 są:Wybierz jedną odpowiedź
w1 < w2 i L1 < L2
w1 < w2 i L1 > L2
w1 > w2 i L1 > L2
w1 = w2 i L1 > L2
nie wiem

153. Dane są dwie pełne kule A i B wykonane z tego samego materiału. Objętość kuli A jest ośmiokrotnie większa od objętości kuli B. Moment bezwładności względem osi przechodzącej przez środek masy kuli A jest:
Wybierz jedną odpowiedź
4 razy większy od momentu bezwładności kuli B
8 razy większy od momentu bezwładności kuli B
32 razy większy od momentu bezwładności kuli B
2 razy większy od momentu bezwładności kuli B
nie wiem

154. Jeżeli bryła sztywna wiruje wokół stałej osi i względem tej osi ma moment pędu L, a moment bezwładności I, to okres obrotu względem tej osi wynosi:
Wybierz jedną odpowiedź
2pi L/I
I / 2piL
2pi I/L
2piIL
nie wiem

155. Bryła sztywna obraca się ze stałą prędkością kątową wokół nieruchomej osi symetrii. Zależność między energią kinetyczna bryły Ek a jej momentem pędu L i momentem bezwładności I można określić wzorem:
Wybierz jedną odpowiedź
Ek = 1/2 IL^2
Ek = L/I
Ek = 1/2 LI
Ek = 1/2 L^2/I
nie wiem

156. Co można powiedzieć o energiach kinetycznych ruchu postępowego Ekp i obrotowego Eko pełnego walca toczącego się po poziomej równi (moment bezwładności walca wynosi 1/2 mr^2).


Wybierz jedną odpowiedź
Ekp > Eko
Ekp= Eko
Ekp < Eko
Ekp > Eko lub Ekp < Eko w zależności od masy walca
nie wiem

157. Człowiek siedzący na krześle obrotowym obraca się z prędkością kątową w (tarcie pomijamy) W wyciągniętych na boki rękach trzyma dwa różne ciężarki. Jeżeli człowiek opuści ręce to:Wybierz jedną odpowiedź
moment pędu i energia kinetyczne wzrosną
moment pędu i energia kinetyczna zmaleją
moment pędu pozostanie nie zmieniony, a energia kinetyczna rośnie
ani energia, ani moment pędu nie mogą ulec zmianie ze względu na brak tarcia
nie wiem

158. Jeżeli wypadkowy moment sił działających na ciało obracające się wokół nieruchomej osi jest stały i różny od zera w czasie ruchu, to moment pędu (kręt) tego ciała:


Wybierz jedną odpowiedź
jednostajnie wzrasta z czasem
jednostajnie maleje lub wzrasta z czasem
pozostaje stały
jednostajnie maleje z czasem
nie wiem

159. Cienki pręt o masie m i długości l obraca się wokół prostopadłej do niego osi. Jeżeli oś przechodzi przez koniec pręta, to moment bezwładności wynosi 1/3 ml^2; jeżeli natomiast oś przechodzi przez środek pręta, to moment bezwładności wynosi:Wybierz jedną odpowiedź
ml^2 / 6
ml^2 / 12
ml^2 / 2
ml^2
nie wiem

160. Łyżwiarz zaczyna się kręcić z wyciągniętymi ramionami z energią kinetyczną 1/2 Io w0^2. Jeżeli łyżwiarz opuści ramiona to jego moment bezwładności maleje do 1/3 Io, a jego prędkość kątowa wynosi:Wybierz jedną odpowiedź
w0 / pierw 3
3 w0
w0 / 3
pierw z 3 w0
nie wiem

161. Jeżeli moment bezwładności koła zamachowego, wykonującego n obrotów na sekundę, ma wartość I, to energia kinetyczna koła wynosi:
Wybierz jedną odpowiedź
1/2 pi n^2 I
pi^2 n^2 I
2 pi^2 n^2 I
1/2 pi n I
nie wiem

162. Poziomo ustawiony pręt o długości l mogący się obracać wokół osi poziomej przechodzącej przez koniec pręta i prostopadłej do niego puszczono swobodnie. Moment bezwładności pręta względem osi przechodzącej przez jego ośrodek Io = 1/12 ml^2. Wartość prędkości liniowej końca pręta przy przejściu przez położenie równowagi wynosi:
Wybierz jedną odpowiedź
pierw (12gl)
pierw (2gl)
pierw (3gl)
pierw (4gl)
nie wiem

163. Gaz doskonały to ośrodek, którego cząsteczki traktujemy jako:

Wybierz jedną odpowiedź
przyciągające się nawzajem obiekty, obdarzone masą i różną od zera objętością
obdarzone masą i nie oddziaływające wzajemnie punkty
nie oddziaływające ze sobą obiekty, mające różną od zera objętość
punkty pozbawione masy
nie wiem

164. Ciśnienie wywierane przez cząsteczki gadu doskonałego na ścianki naczynia zamkniętego zależy:
Wybierz jedną odpowiedź
od liczby cząsteczek przypadających na jednostkę objętości gazu, od rodzaju gazu i od średniej energii kinetycznej gazu
od średniej energii kinetycznej i potencjalnej cząsteczek gazu
od liczby cząsteczek przypadających na jednostkę objętości gazy i od średniej energii kinetycznej cząstek gazu
od liczby cząsteczek przypadających na jednostkę objętości gazu i od średniej energii potencjalnej cząsteczek
nie wiem

165. Ciśnienie gazu doskonałego zależy od:

1. średniej prędkości cząsteczek
2. liczby cząsteczek w jednostce objętości
3. średnicy cząsteczek
4. masy cząsteczek

Które z powyższych odpowiedzi są poprawne?
Wybierz jedną odpowiedź
wszystkie 1, 2, 3 i 4
tylko 1, 2 i 3
tylko 1, 2 i 4
tylko 1 i 2
nie wiem

166. W jednym naczyniu znajduje się 1 mol wodoru, a w drugim 1 mol tlenu o tej samej temperaturze. Objętości tych naczyń są jednakowe. Możemy wnioskować, że:Wybierz jedną odpowiedź
ciśnienie wywierane przez wodór jest większe, ponieważ cząsteczki wodoru mają większą prędkość niż cząsteczki tlenu o tej samej temperaturze
ciśnienia obu gazów są równe
ciśnienie wywierane przez wodór jest mniejsze, bo cząsteczki wodoru mają mniejszą masę od cząsteczek tlenu
ciśnienia obu gazów są równe, ale tylko wtedy, gdy oba naczynia mają identyczne kształty (jednakowe wielkości ścianek)
nie wiem

167. W zamkniętym pojemniku znajduje się gaz o temperaturze T0. Do jakiej temperatury należy do ogrzać, aby podwoić średnią prędkość jego cząsteczek?
Wybierz jedną odpowiedź
4 pierwT0
2 T0
4 T0
T0 pierw2
nie wiem

168. Walec stacza się bez poślizgu z równi pochyłej. Chwilowe przyspieszenie kątowe w ruchu walca nadaje moment:
Wybierz jedną odpowiedź
siły tarcia lub siły ciężkości w zależności od wyboru osi obrotu
wypadkowej siły tarcia i ciężkości
zawsze tylko siły ciężkości
zawsze tylko siły tarcia
nie wiem

169. Jeżeli cząsteczki wodoru i atomy helu mają taką samą średnią prędkość ruchu postępowego, to możemy wnioskować, że między temperaturą wodoru T1 i temperaturą helu T2 zachodzi w przybliżeniu związek:
Wybierz jedną odpowiedź
T1 = T2
T1 = 2 T2
T1 = 0,5 T2
T1 = 0,25 T2
nie wiem

170. Ciśnienie gazu doskonałego wzrosło w przemianie izochorycznej dwukrotnie i wobec tego:
Wybierz jedną odpowiedź
średnia prędkość cząsteczek wzrosła dukrotnie
średnia energia kinetyczna cząsteczek zmalała dwukrotnie
średnia energia kinetyczna cząsteczek wzrosła dwukrotnie
żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna
nie wiem

171. Dla jednorodnego gazu doskonałego są dane: m - masa, V - objętość, p - ciśnienie, T-temperatura, R - stała gazowa (dla jednego mola). Masa gramocząsteczki wynosi:
Wybierz jedną odpowiedź
mRpV / T
mRT / pV
mR / pVT
mpV / RT
nie wiem

172. Dla jednorodnego gazy doskonałego są dane: m - masa, V - objętość, p - ciśnienie, T - temperatura, R - stała gazowa (dla jednego mola), N - liczba Avogadra. Masa jednej cząsteczki wynosi:
Wybierz jedną odpowiedź
mpRT / NV
mRVT / N
mRT / NpV
mpV / NRT
nie wiem

173. Jeżeli są dane: p - ciśnienie gazu, y - masa jednego mola tego gazu, R - stała gazowa, T - temperatura, to gęstość gazu równa się:
Wybierz jedną odpowiedź
pR / yT
p / yRT
yp / RT
yR / pT
nie wiem

174. W wyniku przeprowadzonych przemian gazu doskonałego początkowe parametry p0, V0, T0 uległy zmianie na 2p0, 3V0, T. Jeżeli naczynie było szczelne, to T wynosi:
Wybierz jedną odpowiedź
3/2 T0
6 T0
2 T0
2/3 T0
nie wiem

175. Na rysunku poniższym przemiany izotermiczną i izochoryczną przedstawiają: (p -ciśnienie, V - objętość)
Wybierz jedną odpowiedź
prosta 4 i krzywa 1
prosta 3 i krzywa 1
krzywa 1 i prosta 2
prosta 3 i prosta 4
nie wiem

176. Na którym z poniższych wykresów nie przedstawiono przemiany izobarycznej? (p -ciśnienie, V - objętość, t - temperatura)
Wybierz jedną odpowiedź
177. Która z dwóch izochor 1 i 2, przedstawionych na wykresie i sporządzonych dla tej samej masy gazu odpowiada większej objętości (w obu przypadkach mamy ten sam gaz)?
Wybierz jedną odpowiedź
izochora 1 lub izochora 2, a zalęzy to od wartości dostarczonego ciepła
obie odpowiadają tej samej objętości
izochora 1
izochora 2
nie wiem

178. Na rysunku przedstawiono przemianę gazu doskonałego (p - ciśnienie, T - temperatura). O objętościach gazu w stanach 1, 2, 3 można powiedzieć:
Wybierz jedną odpowiedź
V1>V2 i V1=V3
V1<V2 i V2<V3
V1<V2 i V1<V3
V1=V2 i V2>V3
nie wiem

179. W przemianie określonej ilości gazu doskonałego, przedstawionej na rysunku, zachodzą następujące relacje między temperaturami T1 w stanie 1 i T2 w stanie 2:
Wybierz jedną odpowiedź
T2 = 2T1
T1 = T2
T2 = 4T1
T1 = 4T2
nie wiem

180. W przemianie izochorycznej określonej ilości gazu doskonałego jego gęstość:
Wybierz jedną odpowiedź
nie ulega zmianie
podczas wzrostu ciśnienia wzrasta, a podczas obniżania ciśnienia maleje
podczas wzrostu temperatury gaz maleje, a podczas obniżania temperatury rośnie
pozostaje stała pod warunkiem, że wzrost temperatury nie powoduje dysocjacji cząsteczek
nie wiem

181. Na którym z wykresów nie przedstawiono przemiany izochorycznej gazu doskonałego? (p - cisnienie, V - objętość, T - temperatura)
Wybierz jedną odpowiedź
182. Na rysunku pokazano wykres cyklu przemian gazu doskonałego w układzie współrzędnych (p,V). Na którym z wykresów przedstawiono ten cykl przemian w układzie współrzędnych (p,T)? (p - ciśnienie, V - objętość, T - temperatura)
Wybierz jedną odpowiedź
183. Jakie przemiany gazu doskonałego przedstawiono na wykresach 1 i 2? (p - ciśnienie, V - objętość)
Wybierz jedną odpowiedź
1 - izotermiczną, 2 - izobaryczną
1 - izobaryczną, 2 - izotermiczną
żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna
1 - izotermiczną, 2 - izochoryczną
nie wiem

184. W cyklicznej przemianie określonej ilości gazu doskonałego, przedstawionej na rysunku, objętość gazu ma maksymalną wartość w stanie: (p - ciśnienie, T - temperatura)
Wybierz jedną odpowiedź
2 i 3
4
1
3
nie wiem

185. Na rysunku przedstawiono cztery stany gazu doskonałego: 1, 2, 3, 4 (T - temperatura, p - ciśnienie, V - objętość). Który związek między parametrami gazu nie jest poprawny?
Wybierz jedną odpowiedź
V3/T3 = V4/T4
V3 = V1
V2 < V3
p2V2 = p4V4
nie wiem

186. Która prosta na rysunku poprawnie przedstawia zależność ciśnienia p od temperatury t dla przemiany izochorycznej (V = const, m = const) gazu doskonałego?
Wybierz jedną odpowiedź
wszystkie proste 1, 2, 3
prosta 3
prosta 1
prosta 2
nie wiem

187. Ciepło potrzebne do zamiany w parę 1 g lodu o temperaturze t = -10 stopni C wynosi (przyjąć: ciepło właściwe lodu = 2,1 * 10^3 J/kgK, ciepło właściwe wody = 4,2 * 10^3 J/kgK, ciepło topnienia = 3,3*10^5 J/kg, ciepło parowania = 2,2 * 10^6 J/kg):
Wybierz jedną odpowiedź
2971 J
2551 J
2950 J
2622,4 J
nie wiem

188. Ile litrów gorącej wody o temperaturze 80 stopni C należy dolać do wanny zawierającej 80 litrów wody o temperaturze 20 stopni C, aby temperatura wody wynosiła 40 stopni C?
Wybierz jedną odpowiedź
30 litrów
40 litrów
20 litrów
50 litrów
nie wiem

189. Na podstawie wykresu możemy wywnioskować, że ciepło właściwe ciała wynosi:
Wybierz jedną odpowiedź
400 J/kgK
300 J/kgK
300 J/kg
400 J/kg
nie wiem

190. Na podstawie wykresu możemy wnioskować, że ciepło topnienia wynosi:
Wybierz jedną odpowiedź
400 J/kg
400 J/kgK
300 J/kg
300 J/kgK
nie wiem

191. 0,15 kg wody o temperaturze 80 stopni C wlano do kalorymetru wraz z 0,05 kg wody o temperaturze 20 stopni C. Jaka była temperatura mieszaniny? (pojemność cieplną kalorymetru pomijamy)
Wybierz jedną odpowiedź
50 stopni C
60 stopni C
65 stopni C
55 stopni C
nie wiem

192. Ciało A o wyższej temperaturze Ta zetknięto z ciałem B o temperaturze niższej Tb. W wyniku wymiany ciepła między tymi ciałami:
Wybierz jedną odpowiedź
różnica między energiami wewnętrznymi obu ciał na pewno zmniejszyła się, chociaż nie zawsze do zera
temperatury obu ciał oraz ich energie wewnętrzne wyrównały się
różnica między energiami wewnętrznymi obu ciał mogła ulec zwiększeniu
każde z nich ma taką samą temperaturę T = (Ta + Tb) / 2
nie wiem

193. Na wykresie punktu potrójnego dla wody przejście ze stanu II do stanu I jest związane (p - ciśnienie, t - temperatura):
Wybierz jedną odpowiedź
z parowaniem
z sublimacją
z resublimacją
z topnieniem
nie wiem

194. Jaki jest konieczny warunek skraplania każdego gazu?Wybierz jedną odpowiedź
należy ten gaz przepuścić przez długą wężownicę
należy obniżyć temperaturę tego gazu poniżej jego temperatury krytycznej
należy obniżyć jego temperaturę poniżej zera bezwzględnego
należy zwiększyć jego ciśnienie
nie wiem

195. Temperatura ciekłego helu w otwartym termosie jest:
Wybierz jedną odpowiedź
tylko nieznacznie niższa od temperatury otoczenia
taka sama jak temperatura otoczenia
równa temperaturze wrzenia helu pod ciśnieniem atmosferycznym
równa temperaturze krytycznej helu
nie wiem

196. O ciśnieniu pary nasyconej można powiedzieć, że:


Wybierz jedną odpowiedź
jest wprost proporcjonalne do jej temperatury i objętości
wzrasta ze wzrostem jej temperatury i nie zależy od jej objętości
jest wprost proporcjonalne do temperatury, a odwrotnie proporcjonalne do jej objętości
maleje ze wzrostem temperatury
nie wiem

197. Przez wilgotność bezwzględną rozumie się:Wybierz jedną odpowiedź
masę pary wodnej zawartej w 1 m^3 powietrza w danych warunkach
maksymalną masę pary wodnej, która może być zawarta w 1 m^3 powietrze w danej temperaturze
stosunek masy ciekłej wody (kropelek) do masy wody w stanie pary, zawartych w powietrzu w danych warunkach
masę ciekłej wody (kropelek) zawartej w 1 m^3 powietrza
nie wiem

198. Jeżeli do układu termodynamicznego dostarczono Q = 10^3 J ciepła, a ubytek energii wewnętrznej układu wyniósł delta U = 10^5 J, to praca mechaniczna wykonana przez układ wynosi:
Wybierz jedną odpowiedź
9,9 * 10^4 J
10^8 J
1,01 * 10^5 J
10^2 J
nie wiem

199. Jeżeli objętość pary nasyconej zmniejszymy w stałej temperaturze z litra do 0,1 litra, to na skutek tego ciśnienie pary:


Wybierz jedną odpowiedź
zmaleje 10 razy
wzrośnie 9 razy
nie zmieni się
wzrośnie 10 razy
nie wiem

200. Pobierane w procesie topnienia ciał krystalicznych ciepło:Wybierz jedną odpowiedź
jest równe zeru, bo przy topnieniu temperatura pozostaje nie zmieniona
jest zużywane na wzrost energii kinetycznej cząsteczek
jest zużywane na pracę przeciwko siłom międzycząsteczkowym
jest pobierane lub oddawane w zależności od rodzaju ciała, ponieważ przy topnieniu ciał krystalicznych ich objętość może wzrastać lub maleć
nie wiem

201. Aby stopić lód w temperaturze 0 stopni C przy stałym ciśnieniu dostarczono mu ciepła Q. O zmianie energii wewnętrznej w tym procesie można powiedzieć, że:Wybierz jedną odpowiedź
wynosi zero, ponieważ energia wewnętrzna zależy od temperatury, w procesie zaś topnienia lodu (przy stałym ciśnieniu) temperatura pozostaję nie zmieniona
jest równa Q, ponieważ nie wykonano pracy nad ciałem
jest równa Q, ponieważ proces był przeprowadzony pod stałym ciśnieniem i praca sił wewnętrznych jest równa zeru
jest większa od Q, ponieważ została wykonana praca na zmniejszenie objętości ciała
nie wiem

202. Energia wewnętrzna gazu doskonałego nie ulega zmianie podczas przemiany:
Wybierz jedną odpowiedź
adiabatycznej
izotermicznej
izochronicznej
izobarycznej
nie wiem

203. Na rysunku przedstawiono trzy kolejne sposoby przejścia za stanu A do stanu C. Co można powiedzięć o zmianach energii wewnętrznej tego gazu podczas tych trzech sposobów zmiany stanu? (p - ciśnienie, V - objętość)Wybierz jedną odpowiedź
największe zmiany energii wewnętrznej następują podczas przejścia ABC, a najmniejsze podczas przejścia ADC
największe zmiany energii wewnętrznej następują podczas przejścia ADC, a najmniejsze podczas przejścia ABC
najmniejsze zmiany energii wewnętrznej następują przy bezpośrednim przejściu ze stanu A do C (odcinek)
zmiany energii wewnętrznej są we wszystkich trzech sposobach przejścia identyczne
nie wiem

204. Aby izobarycznie ogrzać 1 g gazu doskonałego o 1 K trzeba było dostarczyć Q1 ciepła; aby dokonać tego izochorycznie trzeba dostarczyć Q2 ciepła. Ile wyniósł przyrost energii wewnętrznej gazu w przemianie izobarycznej?


Wybierz jedną odpowiedź
4,1855 J
Q1 - Q2
Q2
Q1
nie wiem

205. Średnia energia cząsteczek gazu doskonałego ulega zmianie w przemianie:

1. izotermicznej
2. izobarycznej
3. izochorycznej
4. adiabatycznej

Które odpowiedzi są poprawneWybierz jedną odpowiedź
wszystkie 1, 2, 3 i 4
tylko 1 i 2
tylko 2, 3 i 4
tlko 1 i 3
nie wiem

206. Praca wykonana przez gaz wyraża się wzorem W = p(V1-V2) w przemianie: (p - ciśnienie, V1 - objętość początkowa, V2 - objętość końcowa).


Wybierz jedną odpowiedź
izotermicznej
w każdej z poprzednio wymienionych
izobarycznej
adiabatycznej
nie wiem

207. Stan początkowy gazu doskonałego jest określony parametrami p1 i V1. W wyniku jakiego rozprężenia: izobarycznego czy izotermicznego do objętości V2 gaz wykona większą pracę?Wybierz jedną odpowiedź
w obu przypadkach gaz wykona jednakową pracę
gaz wykona większą pracę przy rozprężeniu izotermicznym
gaz wykona większą pracę przy rozprężeniu izobarycznym
wartość pracy zależy od rodzaju gazu
nie wiem

208. W których spośród wymienionych przemian gazu doskonałego jego przyrost temperatury jest proporcjonalny do wykonywanej nad nim pracy?
Wybierz jedną odpowiedź
izochorycznej i adiabatycznej
izobarycznej i izotermicznej
adiabatycznej i izobarycznej
izochorycznej i izotermicznej
nie wiem

209. W przemianie izobarycznej gazu doskonałego:
Wybierz jedną odpowiedź
gaz nie pobiera Ciepła z otoczenia
ciepło dostarczone częściowo zamienia się w energię wewnętrzną gazu, częściowo na pracę wykonaną przeciwko siłom zewnętrznym
ciepło pobrane jest zużyte na pracę wykonaną przeciwko siłom zewnętrznym
ciepło dostarczane zmienia się w energię wewnętrzną gazu
nie wiem

210. W przemianie izotermicznej gazu doskonałego
Wybierz jedną odpowiedź
ciepło dostarczane zamienia się w energię wewnętrzną gazu
ciepło pobrane jest zużyte na pracę wykonywaną przeciwko siłom zewnętrznym
gaz nie pobiera ciepła z otoczenia
ciepło dostarczone częściowo zamienia się w energię wewnętrzną gazu, częściowo na pracę wykonaną przeciwko siłą zewnętrznym
nie wiem

211. Na rysunku przedstawiono zależność energii potencjalnej cząsteczek gazu rzeczywistego (związanej z działaniem sił odpychania i przyciągania) od ich wzajemnej odległości. Jeżeli taki gaz rozpręża się w przemianie Joula - Thomsona, to:
Wybierz jedną odpowiedź
obniża swą temperaturę dla ciśnień, przy których odległości między cząsteczkami są mniejsze od r0
zawsze obniża swą temperaturę
obniża swą temperaturę dla ciśnień, przy których odległości między cząsteczkami są większe od r0
obniża swą temperaturę dla ciśnień, przy których energia potencjalna jest większa od zera
nie wiem

212. W ciągu jednego obiegu silnik Carnota wykonał pracę 3 * 10^4 J i zostało przekazane chłodnicy ciepło 7 * 10^4 J. Sprawność silnika wynosi:

Wybierz jedną odpowiedź
30 %
43 %
40 %
70 %
nie wiem

213. Sprawność idealnego silnika cieplnego (Carnota) wynosi 40%. Jeżeli różnica temperatur źródła ciepła i chłodnicy ma wartość 200 K, to temperatura chłodnicy wynosi :
Wybierz jedną odpowiedź
133,3 K
300 K
80 K
500 K
nie wiem

214. Stosunek temperatury bezwzględnej źródła ciepła T1 do temperatury chłodnicy T2 idealnego odwracalnego silnika cieplnego o sprawności 25 % wynosi:Wybierz jedną odpowiedź
T1 / T2 = 4
T1 / T2 = 3/4
T1 / T2 = 4/3
T1 / T2 = 1/4
nie wiem

215. Z którą spośród niżej wymienionych zasad byłby sprzeczny przepływ ciepła od ciała o temperaturze niższej do ciała o temperaturze wyższej:


Wybierz jedną odpowiedź
z pierwsza zasadą termodynamiki
z obiema zasadami termodynamiki
z żadną spośród wymienionych zasad
z drugą zasadą termodynamiki
nie wiem

216. Dwa punktowe ładunki +2q i -q znajdują się w odległości 12 cm od siebie. Zależność potencjału V (punktów leżących na linii łączącej te ładunki) od odległości x mierzonej od dodatniego ładunku najlepiej przedstawiono na wykresie:
Wybierz jedną odpowiedź
217. Dwa równe ładunki o przeciwnych znakach wytwarzają pole elektrostatyczne (rysunek).

Natężenie pola EB i potencjał pola VB w punkcie mają wartości:
Wybierz jedną odpowiedź
218. Wewnątrz pewnego obszaru potencjał V = const inne niż 0. Natężenie pola w tym obszarze:
Wybierz jedną odpowiedź
E = const inne niż 0
maleje liniowo
E = 0
rośnie liniowo
nie wiem

219. Dwa równe ładunki o przeciwnych znakach wytwarzają pole elektrostatyczne: (d - odległość między ładunkami)

Najwyższy potencjał jest w punkcie:
Wybierz jedną odpowiedź
220. Dwa różnoimienne ładunki znajdują się w pewnej odległości od siebie (patrz rysunek).

Wartość siły, jaką ładunek dodatni działa na ujemny jest:


Wybierz jedną odpowiedź
równa połowie wartości siły, jaką ładunek ujemny działa na dodatni
równa wartości siły, jaką ładunek ujemny działa na dodatni
proporcjonalna do różnicy obu ładunków
dwa razy większa od wartości siły, jaką ładunek ujemny działa na dodatni
nie wiem

221. Pole elektryczne jest wytwarzane przez dodatni ładunek umieszczony na metalowej kulce, izolowanej od otoczenia. Na przeniesienie innego dodatniego ładunku q z bardzo dużej odległości od punktu A odległego 1 m od kulki konieczne było wykonanie pracy W. Ile wynosiłaby sumaryczna praca konieczna do przeniesienia ujemnego ładunku o identycznej wartości q z punktu A najpierw 2 m wzdłuż promienia, a następnie 2 m wzdłuż łuku okręgu otaczającego kulkę do punktu C (patrz rysunek)?
Wybierz jedną odpowiedź
2 W
2/3 W
4 W
4/3 W
nie wiem

222. W której konfiguracji natężenie i potencjał w początku układu równa się zeru?
Wybierz jedną odpowiedź
223. W której konfiguracji natężenie pola w początku układu jest równe zeru, a potencjał nie jest równy zeru?
Wybierz jedną odpowiedź
224. Na którym z wykresów najlepiej przedstawiono zależność natężenia pola elektrycznego jako funkcji x?
Wybierz jedną odpowiedź
225. Na którym z wykresów najlepiej przedstawiono potencjał elektryczny jako funkcję x?
Wybierz jedną odpowiedź
226. Dwie metalowe kulki o masach m1 i m2 i jednakowych promieniach zawieszono na jedwabnych niciach o jednakowej długości l. Kulki naładowano odpowiednio jednoimiennymi ładunkami q1 i q1. Jeżeli w stanie równowagi nici tworzą z pionem równe kąty (rysunek obok), to możemy wnioskować, że:


Wybierz jedną odpowiedź
m1/m2 = g1/g2
masy obu kulek są równe
ładunki obu kulek są równe
kulki muszą posiadać równe masy i ładunki
nie wiem

227. Jaki jest wymiar pojemności elektrycznej w jednostkach podstawowych układu SI?
Wybierz jedną odpowiedź
(A * s^2) / (kg * m)
(A^2 * s^4) / (kg * m^2)
(A^2 * s^2) / (kg * m^2)
(kg * m^2) / (A^2 * s^4)
nie wiem

228. Co stanie się z pojemnością izolowanego przewodnika, jeśli jego ładunek zmniejszy się do połowy (położenie przewodnika względem innych przewodników nie ulega zmianie)?


Wybierz jedną odpowiedź
zmaleje dwukrotnie
dwukrotnie wzrośnie
nie można odpowiedzieć na to pytanie, bo o pojemności elektrycznej decyduje nie tylko ładunek przewodnika, ale także potencjał
pozostaje bez zmian
nie wiem

229. Mamy dwa przewodniki kuliste jak pokazano na rysunku obok. Mniejszy przewodnik jest naładowany ładunkiem +q. Jeżeli przewodniki połąćzymy ze sobą, to:
Wybierz jedną odpowiedź
przewodnik 2 ma dwa razy mniejszy potencjał niż przewodnik 1
przewodniki 1 i 2 mają taki sam potencjał
przewodnik 2 ma dwa razy większy potencjał niż 1
przewodniki 1 i 2 mają równe ładunki
nie wiem

230. Przewodnik kulisty o promieniu r0 jest równomiernie naładowany ładunkiem Q. Zależność potencjału elektrycznego od odległości od środka kuli r najlepiej przedstawiono na wykresie: (V (nieskończoność) = 0)
Wybierz jedną odpowiedź
231. Kondensator płaski został naładowany, a następnie odłączony od źródła napięcia i zanurzony w ciekłym dielektryku. W rezultacie:

Wybierz jedną odpowiedź
wzrasta natężenie pola elektrycznego, nie zmienia się ładunek na okładkach
wzrasta pojemność, nie zmienia się napięcie między okładkami
wzrasta pojemność, maleje natężenie pola elektrycznego między okładkami
wzrasta pojemność i ładunek na okładkach
nie wiem

232. W środku nie naładowanej powłoki przewodzącej o promieniu R umieszczono ładunek punktowy i zmierzono natężenie pola elektrycznego w kilkunastu punktach na zewnątrz oraz wewnątrz powłoki. Gdy ten ładunek przesuniemy ze środka o odległość R/2 i ponownie zmierzymy natężenie pola w tych samych punktach, to stwierdzimy, że wpływ przesunięcia ładunku na wynik pomiarów jest następujący:

Wybierz jedną odpowiedź
zmiana jest wewnątrz, ale nie ma zmiany na zewnątrz
nie ma zmiany ani na zewnątrz, ani wewnątrz
nie ma zmiany wewnątrz, ale jest zmiana na zewnątrz
zmiana jest i na zewnątrz i wewnątrz
nie wiem

233. Natężenie pola elektrycznego w płytce izolacyjnej o grubości d = 1 cm i stałej dielektrycznej (patrz rysunek), wypełniającej przestrzeń między okładkami kondensatora zasilanego napięciem U = 4kW wynosi:
Wybierz jedną odpowiedź
16 kV/cm
4 kV/cm
1 kV/cm
2 kV/cm
nie wiem

234. Wartość natężenia E i potencjału V pola elektrycznego w środku pełnej kuli metalowej o promieniu r, która jest naładowana ładunkiem q wynoszą: (V(nieskończoność) = 0)
Wybierz jedną odpowiedź
Porada

Po zakończeniu nauki rozwiąż test 500 pytań z fizyki i sprawdź czego się nauczyłeś/aś.

Komentarze

dvr111
Wszystko jest względne ;)
42 miesiące temu
gt49
Tylko jest 230 coś pytań a pisze 500 pytań........
42 miesiące temu
gt49
Bardzo fajne pytania ; )
42 miesiące temu